Basma Alsharif
Basma Alsharif Everywhere was the same, 2007. Video, 12'00”.
Basma Alsharif Everywhere was the same, 2007. Video, 12'00”.
Basma Alsharif We began by measuring distance, 2009. Video, 19'00”.
Basma Alsharif We began by measuring distance, 2009. Video, 19'00”.
Basma Alsharif We began by measuring distance, 2009. Video, 19'00”.