Ayyad Alnimer
Ayyad Alnimer Untitled, 1984. Monoprint, 48 x 33 cm.
Ayyad Alnimer Untitled, 1984. Monoprint, 48 x 33 cm.
Ayyad Alnimer Untitled, 1985-86. Oil on canvas, 75.5 x 71.5 cm.
Ayyad Alnimer Untitled, 1985-86. Oil on canvas, 75.5 x 71.5 cm.
Ayyad Alnimer Untitled (005-1996), 1996. Acrylic on canvas and wooden object, 130.5 x 100 cm.
Ayyad Alnimer Untitled (019-1996), 1996. Acrylic on canvas, 4 panels, 166.5 x 166.5 cm.
Ayyad Alnimer Untitled (020-1996), 1996. Acrylic on canvas, 4 panels, 166.5 x 166.5 cm.
Ayyad Alnimer Untitled, c.1997. Oil on canvas, 122 x 90 cm.